Algemene verkoopsvoorwaarden

WOORD VOORAF

De organisatie van het evenement Wintersfeer en alle hieraan verbonden diensten, leveringen en rechten voortvloeiend uit dit evenement, ligt in handen van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, vertegenwoordigd door Dhr. Toon Claes in hoedanigheid van directeur met als correspondentieadres Zilvermeerlaan 2 te 2400 Mol, België. Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer treedt tevens op als dienstverlener, inzake ticketverkoop, voor de eigen festivalorganisatie en/of aanverwante activiteiten.


ARTIKEL 1 - AANBOD VAN TICKETS

1.1 Het aanbod tot het kopen van tickets is van kracht in die mate totdat het evenement is uitverkocht. Tickets worden enkel online verkocht, zowel voor volwassen als die voor kinderen.


ARTIKEL 2 - BESTELLING

2.1 De persoon, school, instelling of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en zal gehouden zijn tot betaling van de bestelling. Het betalingsbewijs en de tickets worden gemaild naar het e-mailadres dat wordt opgegeven bij de bestelling.


ARTIKEL 3 - BETALING

3.1 De persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) uit artikel 2 is gehouden tot betaling van de bestelling.

3.2 De reservatie van bestelde tickets is niet mogelijk.

3.3 Alle BTW en taksen zijn ten laste van de koper.

 

ARTIKEL 4 - VERZENDING

4.1 Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet ontvangen van de tickets. De tickets worden verzonden via e-mail.


ARTIKEL 5 - ANNULATIE EN TERUGBETALING

5.1 Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement volledig wordt afgelast. In alle andere gevallen (ziekte/verlies/diefstal/beschadiging/overmacht/vroegtijdige stopzetting) worden er geen tickets terugbetaald, noch omgeruild in enige andere waarden.

5.2 Indien het evenement volledig wordt afgelast, worden tickets steeds en zonder enige uitzondering terugbetaald door het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer waar ze aangekocht werden. De tickets worden enkel terugbetaald indien ze binnen de twee weken na de datum van het evenement opgestuurd worden naar Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, B- 2400 Mol met vermelding van naam, adres, en rekeningnummer. Het bedrag wordt dan op het opgegeven rekeningnummer teruggestort. Reservatierechten, portkosten noch enige andere kosten of schadevergoedingen zijn terugvorderbaar.

5.3 De koper heeft het recht om betwistingen omtrent bestellingen, ons per aangetekend schrijven kenbaar te maken, binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de tickets. Na deze periode zullen de tickets noch omgewisseld noch terugbetaald worden.

 

ARTIKEL 6 - AUTEURSRECHTEN

6.1 De producten met betrekking tot Wintersfeer (o.a. tickets, toegangsbewijzen, databestanden, afbeeldingen, teksten, publicaties, merchandisingmateriaal, logo’s, enzoverder) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm strikt verboden en indien dit wordt vastgesteld, zal dit juridisch vervolgd worden.

6.2 Het is verboden de tickets door te verkopen of deze om commerciële redenen aan derden te verschaffen.


ARTIKEL 7 - TICKETPRIJZEN WINTERSFEER EDITIE 2018

7.1 Ticketprijzen voor zijn verschillend voor volwassenen en kinderen:

  • 7.1.1 volwassene 4 euro per persoon;
  • 7.1.2 kind (-6 jaar) kan gratis het domein betreden;

7.2 De bovenstaande ticketprijzen zijn enkel en alleen geldig indien aan onze volledige registratie- en inschrijvingsmodaliteiten voldaan zijn.

7.3 De bovenstaande ticketprijzen omvatten enkel de toegang tot het evenement op 14 december 2018.

7.4 Alle tickets voor de editie Wintersfeer 2018 zijn enkel online in voorverkoop verkrijgbaar.


ARTIKEL 8 - TOEPASBAAR RECHT/BETWISTINGEN

8.1 Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

8.2 De koper bevestigt 18 jaar of ouder te zijn en erkent deze algemene voorwaarden gelezen tehebben en te aanvaarden door de betaling van de reservatie.


ARTIKEL 9 – OP EN ROND DE PLAATS VAN HET EVENEMENT

9.1 Door de aankoop van een ticket bevestigt de koper uitdrukkelijk dat hij en de personen voor wie hij instaat, aan het reglement van het evenement zijn gebonden. Iedere inbreuk hierop zal worden gesanctioneerd. PRZ heeft het recht om eenieder de toegang tot het evenement te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien de tickethouder of de personen voor wie hij instaat, een inbreuk op het reglement begaat, is hij hiervoor verantwoordelijk. De koper zal PRZ vrijwaren van alle mogelijke nadelige gevolgen van dergelijke inbreuk, met inbegrip van vorderingen van derden.

9.2 Betreding van de plaats van het evenement impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt, zonder schadeloosstelling of terugbetaling van de ticketprijs, tot weigering of intrekking van het toegangsrecht.

9.3 Het is verboden op de plaats van het evenement enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de organisator.